shopify stats
KLUBBEN / VEDTEKTER

VEDTEKTER FOR ASKØY ROTARY KLUBB

Vedtatt 31.05.12


  

ARTIKKEL 1: VALG AV STYRE, REVISORER OG VALGKOMITE  

 

 

Nominasjon og valg

Minst 2 måneder før det årlige møtet for valg av styre, revisorer og valgkomite, skal klubbens valgkomite starte sitt arbeid med å finne egnede og villige kandidater blant klubbens medlemmer til følgende verv: Innkommende president, sekretær, kasserer, leder av Arrangementskomiteen, 1. og 2. varamedlem, 2 revisorer og 3 medlemmer til en valgkomite.

 

Styremedlemmer utenom president og innkommende president kan gjenvelges.

Valgkomiteens innstilling skal bekjentgjøres for alle klubbens medlemmer minst 10 dager før valgmøtet.

 

På valgmøtet skal de nominertes navn fremlegges for hvert tillitsverv. Medlemsmøtet har anledning til å foreslå andre kandidater i tillegg. Det kan foretas valg ved akklamasjon. Dersom det er flere kandidater til et verv, eller dersom medlemsmøtet ønsker det, skal det foretas skriftlig valg.  Den som får flest stemmer skal erklæres valgt til vervet.  Stemmelikhet avgjøres ved loddtrekning foretatt av styret.

 

 

 

ARTIKKEL 2: STYRET.

 

 

1. Styret sammensetning

De som er valgt i overensstemmelse med pkt. 1 skal sammen med avgått president danne det nye styret. Ved ledighet i styret skal vervene fylles av de valgte varamedlemmene.

Det nye styret møtes minst en gang i løpet av våren før sin styreperiode for å starte arbeidet med planlegging av kommende rotary år.

 

 

ARTIKKEL 3: STYRETS OPPGAVER.

 

1. Presidenten

Presidenten er klubbens øverste leder og skal lede møtene i klubben og i styret og ellers utføre de oppgaver som vanligvis hører til dette vervet.

 

2. Innkommende president

Innkommende president skal lede møtene i klubben og i styret i presidentens fravær.

 

 


3. Sekretæren

Det er sekretærens oppgaver å sørge for at følgende oppgaver ivaretas:

          - Føre liste over medlemmer

          - Føre frammøte ved møtene

          - Skrive de fastsatte rapporter til Rotary International (RI).

          - Redigere, produsere og distribuere klubbens månedsbrev..

          - Utføre andre oppgaver gitt av president/styret

                     

4. Kassereren

Kasserer skal sørge for at følgende oppgaver ivaretas:

-        Sette opp budsjett for rotaryåret

-        Utføre klubbens inn- og utbetalinger og føre fortløpende regnskap.

-        Sette opp avsluttende regnskap for klubbens kontoer ved rotaryårets avslutning.

-        Utføre andre oppgaver gitt av president/styret.

 

5. Leder av arrangementskomiteen

Leder av Arrangementskomiteen skal som hovedregel legge forholdene til rette for klubbens interne møter og arrangementer.

 

6. Fratrådt president

Fratrådt president skal utføre oppgaver gitt av president/styret.

 

 

 

ARTIKKEL 4: MØTER.

 

1. Det ukentlige møtet

Det ukentlige møtet skal avholdes på torsdager kl 19.15. Varsel om forandringer eller sløyfing av klubbmøter skal gis til alle klubbens medlemmer (via e-post, klubbens hjemmesider eventuelt pr. telefon).

 

2. Møteregler

Alle medlemmer, utenom æresmedlemmer eller medlemmer som er permittert eller fritatt for møteplikt, skal regnes som tilstedeværende eller fraværende ved det ordinære klubbmøtet.

Det forventes at medlemmene er tilstedeværende i minst 50% av møtetiden hvert rotary år.

Møter i komiteene og frammøte i andre rotaryklubber regnes som tilstedeværelse i klubben.

                                                          

3. Beslutningsdyktighet

Klubbmøtet er beslutningsdyktig når en tredjedel av medlemmene er til stede.

 

4. Styremøter

Ordinære styremøter skal som hovedregel avholdes hver måned. Ekstraordinære styremøter skal innkalles av presidenten når denne finner det nødvendig, eller etter anmodning av min. to styremedlemmer. Styret er beslutningsdyktig når et flertall av styremedlemmene er til stede.

 

 

 


ARTIKKEL 5: KONTINGENT.

 

Kontingenten fastsettes av styret og skal baseres på framlagt budsjett. Den innbetales i to deler, hhv. hver 1. juli og 1. januar. Ved inntak av nye medlemmer fastsettes kontingenten ut fra den tid som er til rest i perioden.

 

 

ARTIKKEL 6: STEMMEMÅTE.

 

Det stemmes muntlig/ved håndsopprekking over klubbens anliggender eventuelt med unntak av valg jfr. Artikkel 1.1.

 

 

ARTIKKEL 7: KOMITEER.

 

1. Komiteer

a) Det er et viktig prinsipp at klubbens aktiviteter skal ivaretas av fellesskapet gjennom verv og komitearbeid.  Alle klubbens medlemmer skal i Rotaryåret enten ha et verv eller være medlem i minst en komite.

 


b) Presidenten oppnevner, med styrets godkjennelse, årlig de komiteer som anses nødvendig for klubbens drift og målsettinger.

 c) Komiteene skal bestå av en leder som presidenten oppnevner, og ikke mindre enn to andre medlemmer.

 

d) Presidenten har møterett i alle komiteer og har alle komitémedlemmets rettigheter.

 

e) Komiteer utfører arbeidsoppgaver i h.h.t. retningslinjer gitt av presidenten/styret.

 

f) Komiteer som arbeider med større eller flerårige prosjekt skal årlig utarbeide budsjett og føre egne regnskap for disse. Slike budsjett og regnskap skal behandles formelt som klubbens eget driftsregnskap. Evt. overskudd overføres i sin helhet til klubben.

 

g) Komitélederne skal regelmessig informere presidenten om komiteens arbeid, aktivitet og fremdrift.

 


 

ARTIKKEL 8: PERMISJON

 

 

Et medlem kan av styret gis permisjon i en tidsperiode ved å sende skriftlig søknad til styret med anførsel av tidsperiode og grunn.
ARTIKKEL 9: FINANSER.

 

1. Bank

Styret bestemmer hvilken bank klubben skal bruke og 2 av styrets medlemmer skal kunne disponere klubbens kontoer, - som hovedregel kasserer og president.

 

2. Revisjon

Ved avslutning av rotary året skal klubbens regnskaper revideres av klubbens valgte revisorer.

 

3. Regnskapsår

Klubbens regnskapsår skal være fra 1. Juli til 30. Juni.

 

 

ARTIKKEL10: NYE MEDLEMMER

 

a) Alle medlemmer har anledning til å invitere med og foreslå nye medlemmer som de tror vil passe inn i klubben med tanke på klubbens verdier, klassifikasjoner og målsettinger.
 

b) Potensielle nye medlemmer skal oppfordres til å delta på noen møter i klubben.  Personene skal gis mulighet til å sette seg inn i klubbens og Rotary’s virksomhet og ide, samt medlemskapets rettigheter og plikter, slik at de kan gjøre et bevisst valg om å søke medlemskap.

c) Når en person etter å ha fått informasjon  jfr, 10b ønsker medlemskap, skal dette opplyses i klubben. Det er styrets oppgave å behandle søknaden, og sørge for at personen blir tatt opp som medlem ved neste høvelige medlemsmøte.  Det nye medlemmet tildeles en fadder i klubben, - enten den som foreslo det nye medlemmet eller et annet medlem med erfaring hvis dette passer best.

 

 

ARTIKKEL 11: BESLUTNINGER.

 

Medlemsmøtet er klubbens øverste beslutningsorgan.

I viktige saker og forslag til resolusjon og/eller vedtak som fremsettes på ett klubbmøte kan presidenten beslutte at saken skal oversendes styret til behandling og anbefaling før saken legges frem til beslutning på medlemsmøtet.

 

Vanlige styresaker behandles og vedtas av styret, og styrets beslutninger forelegges medlemmene til orientering.

 

 

ARTIKKEL 12: ENDRINGER AV VEDTEKTER

 

Disse vedtekter kan endres med to tredjedels flertall på et hvilket som helst regulært møte hvor et beslutningsdyktig antall medlemmer er tilstede, forutsatt at underretning om slik foreslått endring har vært formidlet til alle medlemmene minst ti dager før beslutningsmøtet.


Ingen endringer kan gjøres i disse vedtektene som strider mot gjeldende lover og vedtekter for Rotary International.


 

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Aktivitetshuset Shoddyen
Adresse: N/A
Postnummer: 5302
Sted: Strusshamn
Land: NO
Møtedag: Torsdag
Møtetid: 19:15:00
Møtespråk: no

Spise & Pratemøte
31. jan. 2019, 19.15

3.min Ragnar, referent Eli

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...