shopify stats
MØTER / PETS

Mars 2017: Inkommende President Lars Juvik og sekretær Ingerbeth Nielsen deltar, Sola Strandhotell Stavanger.

Mars 2016: President Knut Hanselmann og kasserer Jonas Bernt Torsvik fra Askøy Rotary.

Kurset avholdes i løpet av en helg på Solstrand Fjordhotell I Os.

Foredrag om kommunikasjon ved Per Ove Askeland 5.mars PETS Solstrand Hotel.Rotary Distrikt 2250

PETS PROGRAM

Mal for gjennomføring av PETS med Distriktsamling

 

 

Tekstboks:  DISTRIKT 2250http://2.bp.blogspot.com/-PnZzlLUc_aE/TdvMB1RsVeI/AAAAAAAAABc/iXvsrI1YKTc/s1600/RotaryWheel.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definisjon

 

PETS (President Elect Training Seminar) er en Rotary -lovpålagt opplæring for innkommende presidenter i klubbene. Distriktet har som praksis at denne også kombineres med en opplæring for sekretærene i klubbene

 

Formål                                                                                                                                       Formålet med PETS er å:

• Sette innkommende president og innkommende sekretær best mulig i stand til å forberede, lede, styre og forbedre sin klubb i det kommende rotaryåret gjennom

                    1. Forberede og trene på oppgaver og roller som president og sekretær

                    2. Informasjon og opplæring om Rotarys organisasjon og virke, og om hvordan samspillet i rotarysystemet virker

                    3. Utveksle erfaringer og skape arena for samarbeid og kontakt for det kommende rotaryåret

 

• Gi Innkommende Distriktsguvernør (DGE) og Assisterende Guvernører (AG) anledning til å motivere innkommende presidenter og bygge opp gode og funksjonelle samarbeidsrutiner

 

Innhold                                                                                                                       Seminaret omfatter følgende temaer:

1. Innkommende guvernørens (DGE) innføring:

                    a. Hensikt med PETS

                    b. Rotary International (RI) tema og logo

                    c. Distriktets mål

                    d. Klubbens lederskapsplan

                    e. De fire tjenesteveiene

 

2. Roller og ansvar

                    a. En effektiv klubb

                    b. Lederskapsplan for klubben

                    c. Oppgaver og motivasjon

 

3. Arbeid i klubben og distriktsledelsen

                    a. Styresammensetning og klubbens komiteer og oppgaver

                    b. Forstå distriktets rolle i å støtte klubbene

                    c. Avklare behov for kompetanse og støtte fra distriktet

 

4. Medlemskap

                    a. Etablere mål for medlemskap

                    b. Utvikle strategi for rekruttering av nye medlemmer

                    c. Utvikle strategi for å beholde medlemmer

                    d. Informasjon og opplæring

 

5. Klubbadministrasjon

                    a. Policy og prosedyrer for ledelse av klubbens møter

                    b. Lover og vedtekter

                    c. Presidentens rolle i administrasjon av klubben

                    d. Rapporteringskrav til The Rotary Foundation (TRF)

                    e. Sekretær og kasserers roller og oppgaver

                    f. Klubbens møteprogram

 

6. Service prosjekter

                    a. Hvordan etablere et vellykket serviceprosjekt

                    b. Komite og samarbeid komiteer i mellom

                    c. Samarbeid klubber i mellom

                    d. Planlegge lokale- og internasjonale prosjekter som ivaretar Rotarys mål

                    e. Samarbeid med andre lag og organisasjoner

                    f. Kjenne til The Rotary Foundation (TRF) sine programmer

                     

7. Distriktsprogrammer

              a. Hvordan få til en «1 års Ungdomsutveksling» i klubben.

              b. Kjennskap til Round Trips/Summer camps

              c. Kjennskap til RYLA (Rotary Youth Leadeship Award)

 

8. The Rotary Foundation (TRF)

                    g. Få kjennskap til TRFs programmer og aktiviteter

                    h. Forstå hvordan TRFs programmer finansieres

                    i. Forstå hvordan TRFs programmer og fond skal støttes

                    j. Skape mål for klubbens bidrag til TRF

                    k. Forstå Future Vision Plan

 

9. Kommunikasjon / Public Relations

                    a. Lage og gjennomføre en kommunikasjonsplan for klubben

                    b. Aktiv hjemmeside

                    c. Hvilke medier i område kan bidra til å fremme kunnskap om Rotary

                    d. Arbeide for å fremme Rotarys omdømme

 

10. Målsetninger og planer

             Denne sesjonen kan brukes av AG og innk. presidenter i AG-området til:

a. Diskusjon om mål          b. Strategisk plan         c. Årlige mål

                             

11. Sekretærens oppgaver

              Sesjonen brukes til gjennomgang av sekretærens ansvar og oppgaver


Organisering


 1. Tid:

  De som kommer tilreisende og som trenger/ønsker hotellplass kan komme fredag 4. mars. Selve PETS blir gjennomført om lørdagen 5. mars. Søndag 6. mars 2016 blir det avsluttende samling med distriktsmøte. Her håndterer vi også økonomisaker.

 2. Omfang:

  Start lørdag blir ca. kl 0900 og seminaret avsluttes med felles middag om kvelden. Pauser og måltider er viktige for å bli kjent og skape nettverk.

 3. Sted:

  Solstrand Hotel & Bad.

 4. Deltakere:

  Alle innkommende presidenter og sekretærer i D2250. Seminaret er obligatorisk for innkommende presidenter. Fravær kan bare avtales med DGE.

 5. Antall:

  Vi anslår at vi vil være ca. 100 deltakere foruten innledere og representanter for distriktsledelsen med ansvar for gjennomføring av PETS.

 6. Innledere:

  Guvernør (DG), innkommende Guvernør (DGE), komitéledere og andre ansvarspersoner.

 7. Arbeidsform:

  Seminaret og undervisning organiseres som blanding av plenum og arbeid i grupper. Gruppene settes sammen slik at president og sekretær fra samme klubb kommer i samme gruppe og at gruppene i størst mulig grad følger AG-områdene.

  Hver undervisningsbolk på 45 min bør være 20 min forelesning og 25 min drøfting der det legges vekt på samtaler og erfaringsutveksling mellom deltakerne.

 8. Distriktssamling:

  Det arrangeres vanligvis en distriktssamling søndagen fram til lunsj.

  Saker som skal til behandling:


 • Budsjett

 • Forslag til District Governor Nominee (DGN)

 • Innmeldte saker


 1. Prenentasjon av aktuelle prosjekter:

  Aktuelle prosjekt kan bli presentert som foredrag i plenum og/eller som <<Prosjekttorg>>. Detaljene rundt dette kommer senere.

 2. Oppsummering og evaluering:

  Seminaret skal avsluttes med en kort evaluering, muntlig eller skriftlig.

   


 • Litteratur for deltakerne: Norsk Rotary årbok, håndbok og matrikkel.

 • Litteratur for innledere: PETS Leader´s guide, Papirversjon til innledere som en veileder eller hjelp til planlegging og disponering av stoffet

                 Referanse: PETS Leader´s guide 243 En (409) med CD-rom

   


 


 


 


Temaplan for PETS


 


LØRDAG


Tid

min

Innhold

Ansvarlig/

innleder

Anmerkning

15

Åpning

DG

Plenum

30

Guvernørens føringer for rotaryåret

 

DGE

Plenum

 

 

45

 

 

Presidentens oppgaver og ansvar

 

·       Hvordan lede og styre klubben

 

 

 

Tore Rykkel (DGE)

 

 

Grupper

 

 

45

 

The Rotary Foundation (TRF)

 

·       Generelt om TRF

·       Matching Grant systemet    DDF, DSG

·       Polio Plus

·       Utdanningsprogrammer

·       Scholarships

·       Gruppeutveksling

 

 

 

TRF

 

 

Grupper

 

 

45

Medlemskapsutvikling

 

·       Skaffe nye medlemmer (rekruttering)

·       Rekrutteringsprosedyrer

·       Regler for opptak av nye medlemmer

·       Holde på de eksisterende

·       Skape godt klubbmiljø

·       Skolering av nye medlemmer

 Kunngjøres
senere

 

 

Grupper

 


 


 

 

45

Serviceprosjekter

 

·       Lokale prosjekter

·       Internasjonale prosjekter

·       Samarbeid med andre organisasjoner og med andre klubber

 

 

Kunngjøres
senere

 

 

Grupper


 


 

 

 

 

 

 

45

Distriktsprogrammer for unge

 

·       1 års ungdomsutveksling

·       Round Trips/summercamps

·       RYLA

 

 

Rolf Thingvold

 

 

Grupper

 

 

45

Kommunikasjon

 

·       Interne informasjonsveier

·       Omdømmebygging

·       Kontakt med media

·       Vestlendingen (Rotary Vest)

·       Opplæring i databruk
(WEB/Medlemsnett)

 

 

Per Ove Askeland

 

 

 

 

Einar Solheim

 

 

Grupper

 

 

90

Møte assisterende guvernører

 

·       Samarbeidsfora/relasjoner

·       Mål og planer, se pkt. 9 s 3

·       Drøfting på bakgrunn av temaene på PETS seminaret

 

Sekretærmøte

 

 

AG ´er og innk. Presidenter

 

 

 

Distriktssekretær og sekretærene

 

 

 

 

 

Parallelle møter

15

Kort informasjon om opplegget

 

Plenum

15

Kort oppsummering og informasjon

 

Plenum

60

Lunsj

 

 

45

2 pauser (30 min + 15 min)

 

 


 


Til sammen 540 min = 9 timer


 


Tekstboks:   DISTRIKT 2250http://2.bp.blogspot.com/-PnZzlLUc_aE/TdvMB1RsVeI/AAAAAAAAABc/iXvsrI1YKTc/s1600/RotaryWheel.jpg


 


 Tidsplan for PETS og Distriktsmøte 2016


LØRDAG


Tid

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

09.00 – 09.15

Åpning

Plenum

 

09.15 – 09.45

Guvernørens føringer for rotaryåret

Plenum

 

09.45 – 10.00

Informasjon og tid til å komme gå til gruppene

 

 

10.00 – 11.30

(inkl. pause)

·       Presidentens oppgaver

·       TRF

 

·       Medlemsutvikl.

 

·       Kommunikasjon

·       Serviceprosjekter

 

·       Distriktsprogram.

11.30 – 12.00

Pause

 

 

12.00 – 13.30

·       Serviceprosjekter

 

·       Distriktsprogram.

 

·       Presidentens oppgaver

·       TRF

·       Medlemsutvikl.

 

·       Kommunikasjon

13.30 – 14.30

Lunsj

 

 

14.30 – 16.00

·       Medlemsutvikl.

 

·       Kommunikasjon

 

·       Serviceprosjekter

 

·       Distriktsprogram

·       Presidentens oppgaver

·       TRF

16.00 – 16.15

Pause

 

 

16.15 – 16.45

Rotary inn i fremtiden

Ekstern Rotary foredragsholder

 

16.45 – 17.45

·       Møte med AG´ene

 

·       Sekretærmøte

Innk. Presidenter og AG´ene

 

Sekretærer og distr.sekr.

 

17.45 – 18.00

Kort oppsummering og informasjon

 

 Tekstboks:     DISTRIKT 2250http://3.bp.blogspot.com/-Te2E614J-1o/VjD_wiF5bnI/AAAAAAAAAgE/xczNT6Wqj1I/s1600/Rotary_int_logo.png


 


 

SØNDAG


Tid

Innhold

Ansvarlig/

Innleder

Anmerkning

09.00 – 09.30

Åpning

DG

Kunstnerisk innslag

Ord for dagen

09.30 – 11.00

Distriktsmøte

DGE

Egen agenda

 

11.00 – 11.30

Pause

 

 

 

11.30 – 12.30

Klubbenes samvirke med distriktet og Rotary International

·       Orientering om distriktets funksjon

(AG´er, komitéer)

·       Orientering om Rotary International (RI)

·       Hvordan disse ressursene kan brukes av klubbene

·       Hjemmesider

-        Klubbens

-        Distriktets

-        Rotary International

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einar Solheim (DICO)

 

12.30 – 13.00

Oppsummering

Evaluering av PETS 2016

Avslutning

 

 

 


 


                                          

                                                       Program for hele samlingen

      

             Lørdag   09.00 – 18.00   PETS seminar

                             19.30                 Middag

 

Tekstboks:  DISTRIKT 2250http://2.bp.blogspot.com/-PnZzlLUc_aE/TdvMB1RsVeI/AAAAAAAAABc/iXvsrI1YKTc/s1600/RotaryWheel.jpg             Søndag   09.00 – 13.00  Distriktsmøte/PETS

 

 

 


 


Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Aktivitetshuset Shoddyen
Adresse: N/A
Postnummer: 5302
Sted: Strusshamn
Land: NO
Møtedag: Torsdag
Møtetid: 19:15:00
Møtespråk: no

Nytt program kommer
29. nov. 2018, 19.15

3 min. Knut, ref. Terje B.

Spise&Pratemøte
6. des. 2018, 19.15

3-min.Lars, ref. Per-Ove

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...